transparence

Transparantie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Wat doet het OCMW met mijn gegevens?

  We gebruiken uw gegevens om uw steunaanvragen en inschrijvingen op onze nieuwsbrief te behandelen. Bepaalde gegevens gebruiken we om u informatie te geven over activiteiten of diensten die georganiseerd worden door of in samenwerking met onze instelling, maar nooit voor reclamedoeleinden.

  Uw persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, behalve in de wettelijk bepaalde gevallen (voor een beroepsprocedure bij de hoven en rechtbanken bijvoorbeeld).

  U hebt het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, foutieve gegevens te laten rechtzetten en te laten verwijderen.

   

  Daartoe stuurt u een brief ter attentie van de secretaris en de voorzitter van het OCMW, Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Elsene, of een e-mail naar volgend adres: secretariat.cpasxl@cpasixelles.brussels

  Hebt u hierover specifieke vragen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, de secretaris-generaal meneer Emmanuel CORRA, per mail via emmanuel.corra@cpasixelles.brussels

  Hoe lang bewaart het OCMW de gegevens?

  Onze instelling verbindt zich ertoe uw gegevens slechts te bewaren zolang nodig is om de doelstelling van de verwerking te bereiken, behalve wanneer de opslag wettelijk verplicht is. Daartoe worden de gegevens bewaard gedurende een periode van 15 jaar na de afsluiting van het dossier.

  Bewakingscamera’s

   Wettelijk kader

   Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s

    

   Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

    

   Verordeninng (EU) (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

    

   Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s

    

   U hebt het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, foutieve gegevens te laten rechtzetten en te laten verwijderen.

    

   Daartoe stuurt u een brief ter attentie van de secretaris en de voorzitter van het OCMW, Boondaalsesteenweg 92 te 1050 Elsene, of een e-mail naar volgend adres: secretariat.cpasxl@cpasixelles.brussels

   Hebt u hierover specifieke vragen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, de secretaris-generaal meneer Emmanuel CORRA, per mail via emmanuel.corra@cpasixelles.brussels

   Mededeling voor gefilmde personen

   Sinds 2016 zijn er op de site van het OCMW van Elsene bewakingscamera’s aanwezig.

   Dit document is bestemd om iedereen gefilmd zou worden, te informeren over het wettelijk kader, de tenuitvoerlegging van het wettelijk kader en zijn of haar rechten.

   Het gebruik van dergelijke camera’s is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Sinds 2018 wordt deze materie ook geregeld door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de AVG. Deze wetten maken duidelijk welke verplichtingen de gebruiker van de camera’s heeft en welke rechten de gefilmde personen hebben. Zij hebben het voorwerp uitgemaakt van koninklijke uitvoeringsbesluiten.

    

   De persoon die verantwoordelijk is voor het maken van beelden, de verwerkingsverantwoordelijke genoemd, is het OCMW van Elsene vertegenwoordigd door de voorzitter meneer Hassan CHEGDANI en de secretaris-generaal van het OCMW meneer Emmanuel CORRA.

    

   Het OCMW heeft nog geen afgevaardigde gegevensbescherming aangesteld (DPO of DPD). Die persoon gaat tot opdracht hebben om volledig onafhankelijk te controleren of de verwerkingsverantwoordelijke de wetgeving naleeft. Deze persoon gaat ook bereikbaar zijn door de mensen in kwestie, die hun rechten willen doen gelden of informatie wensen over de geregistreerde beelden.

   De plaatsing en het gebruik van de camera’s hebben wettelijk het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij het digitale loket van de FOD Binnenlandse Zaken.

   Het doel

   Het is de bedoeling een preventieve bewaking uit te voeren en beelden te verzamelen om strafbare feiten gerechtelijk te kunnen vervolgen (met name agressie en diefstal). Indien nodig, kunnen er via het cameranetwerk bewijselementen verzameld worden om een schadevergoeding te verkrijgen. Maar we kunnen vooral hopen dat dit een ander effect zal hebben op alle medewerkers en begunstigden van het OCMW.

   De camera’s hebben niet tot doel om toezicht te houden op het OCMW-personeel voor het volbrengen van hun taken. Behalve de mensen die aan het loket van de sociale dienst werken, zijn er geen werkposten gevestigd in het gezichtsveld van een camera. Bovendien kan de werkgever de gefilmde beelden niet gebruiken om een professionele nalatigheid te bewijzen, zonder bovenbedoelde wetten te overtreden. Deze wetten bevaten ook strafbepalingen.

   Het proportionaliteitsbeginsel tussen het recht op veiligheid van goederen en personen en het recht op het privéleven werden nageleefd.

   Plaatsing van de camera's
   • Bij Residentie Van Aa op de Boondaalsesteenweg 104, zijn *** camera’s geplaatst. 
   • Bij Residentie Uren van Geluk in de Victor Greysonstraat 53,  zijn *** camera’s geplaatst.
   • Bij de Sociale dienst in de Jean Paquotstraat 63b, zijn *** camera’s geplaatst.
   • Op de site van het algemeen bestuur op de Boondaalsesteenweg 92 tot 98, zijn *** camera’s geplaatst.

   Alle mensen die er voorbijkomen, moeten weten dat ze gefimd worden. Daarom bepaalt de wet dat er een pictogram opgehangen moet worden aan elke ingang die leidt tot plaatsen die uitgerust zijn met camera’s.

   Aangifte

   Het gebruik van bewakingscamera’s moet aangegeven worden aan het digitale loket van de FOD Binnenlandse Zaken.

   Beeldverwerking

   De door de camera’s gemaakte beelden kunnen op verschillende wijzen verwerkt worden. Ze kunnen uitgesteld bekeken worden en overgemaakt worden aan de gerechtelijke autoriteiten. Dat gebeurt enkel door beëdigde medewerkers van het OCMW, van wie de functie vereist dat ze toegang krijgen tot het rechtstreeks of uitgesteld bekijken, en dit enkel om de hiervoor uitgelegde doelstelling te bereiken.

   Uitgesteld bekijken

   De beelden worde opgeslagen op een harde schijf. De beëdigde medewerkers die gemachtigd zijn om de beelden uitgesteld te bekijken, mogen dat enkel op bevel van de secretaris-generaal of zijn afgevaardigde, en enkel voor de beoogde doeleinden. De beelden zullen dus slechts uitzonderlijk bekeken worden. Opgeslagen beelden worden na maximaal 30 dagen verwijderd (behalve die beelden waarvoor is vastgesteld dat ze het bewijs leveren van een overtreding, van de identiteit van de pleger daarvan, of van een getuige). Die medewerkers hebben ook de eed afgelegd om beelden te mogen bekijken, overeenkomstig de bepaalde doelstelling.

   Rechten van de gefimde persoon

   Elke gefilmde persoon die het bewijs aanlevert van zijn identiteit, heeft het recht de beelden waarop hij te zien is. Dat recht kan niet uitgeoefend worden ten nadele van de rechten van de andere gefilmde personen. Hij kan van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging krijgen dat hij gefilmd is. En de bevestiging dat de beelden nog steeds opgeslagen zijn of meegedeeld werden aan de gerechtelijke autoriteiten, behalve indien die mededeling schadelijk is voor de geheimhouding van bepaalde informatie of van een gerechtelijk onderzoek. Daartoe kan hij een gedateerde en ondertekende aanvraag indienen bij de secretaris-generaal van het OCMW. Daarin staan de nodige details om de gewenste beelden te kunnen terugvinden.

   Het OCMW heeft een maand de tijd om dat verzoek in te willigen.

   De beelden zullen uiteraard niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

   Betrokken personen kunnen gratis hulp krijgen van de Gegevensbeschermingsautoriteit om hun rechten uit te oefenen.

   Persstraat 35, 1000 Brussel

   +32 (0)2 274 48 00 

   +32 (0)2 274 48 35 

   contact@apd-gba.be 

    

   Telefonische permanentiediensten: 

   Maandag en donderdag: 13.00 tot 16.30u 

   Dinsdag: 08h30 tot 12.00u – 13.00 tot 16.30u

   Woensdag en vrijdag: 8.30u tot 12.00u 

    

   Als de verwerkingsverantwoordelijke zou weigeren het verzoek van de persoon in kwestie in te willigen, kan die persoon ook beroep aantekenen. Het bevoegde gerecht voor geschillen betreffende de uitoefening van de rechten van de gefilmde personen is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de persoon in kwestie. Het beroep moet ingesteld worden bij verzoekschrift op tegenspraak, gedateerd en met volgende informatie:

   1° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker;

   2° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke en de naam, de voornaam en de woonplaats van diens vertegenwoordiger;

   3° het voorwerp van het verzoek en de samenvatting van de middelen;

   4° de handtekening van de verzoeker of diens advocaat.

   Het verzoekschrift wordt per aangetekende post verzonden naar de griffier van het gerecht, of neergelegd ter griffie.

   Verwerkingsregister

   De wet ‘camerawet’ van 21 maart 2007 is gewijzigd overeenkomstig de AVG. De wijzigingen zijn van kracht geworden op 25 mei 2018. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om een verwerkingsregister bij te houden van de camerabeelden. Overeenkomstig de AVG en het KB van 8 mei 2018, wordt er een register bijgehouden van de verwerking van beelden die reglementaire gegevens bevatten, zoals opgelijst in de artikelen 7 en 8 van het KB.

   Share This