Aide à domicile

Financiële hulp

Hebt u geen inkomen of heel weinig financiële middelen?

U hebt mogelijk recht op een leefloon.

Leefloon

Toegangsvoorwaarden:

Het leefloon is een geldbedrag dat u elke maand ontvangt, indien u voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Om recht te hebben op een leefloon, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot:

 1. Uw woonplaats
 2. Uw leeftijd
 3. Uw nationaliteit
 4. Uw middelen
 5. Uw arbeidsgeschiktheid
 6. Andere Belgische of buitenlandse sociale uitkeringen die u kunt genieten
 7. Het beroep op uw onderhoudsplichtigen die mee moeten voorzien in uw onderhoud (partners of ex-partners, ouders of adoptieouders, kinderen of geadopteerde kinderen).

Mensen die wettelijk op het Belgisch grondgebied verblijven, maar niet voldoen aan de voorwaarden inzake nationaliteit, hebben geen recht op een leefloon. Zij kunnen wel equivalente maatschappelijke hulp krijgen.

  Als u voldoet aan de voorwaarden om een leefloon te ontvangen:

  NE PAS SUPPRIMER
  U moet een GPMI ondertekenen (behoudens uitzonderingen)

  Dat is een soort contract dat uw maatschappelijk integratieproject bepaalt. U verbindt zich ertoe de projectfasen te volgen en het OCMW verbindt zich ertoe alles te doen om u daarbij te helpen.

  U hebt toegang tot andere sociale rechten

  Zoals hulp voor opleidingen en het zoeken naar werk of gratis gebruik van het openbaar vervoer in Brussel.

  U kunt extra financiële hulp krijgen

  Naargelang uw situatie kan het OCMW u ook voorschotten geven op kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen of pensioentoelagen, vergoedingen van het ziekenfonds, enz.

  De bedragen (1/01/23)

  • Bedrag samenwonende: € 789,29 
  • Bedrag alleenstaande: € 1 183,94 
  • Bedrag alleenstaande met kind(eren) ten laste: € 1 600,03
  • Bedrag gezin: € 1 600,03

   Meer weten?

   Share This