Aide à domicile

OCMW

Politieke structuur

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is verantwoordelijk voor alle beslissingen die het OCMW verbinden.

De Raad staat een gedeelte van zijn voorrechten af aan het Vast bureau en de bijzondere comités. Dit om de werking van het Centrum te verbeteren en het beslissingsproces vlotter te laten verlopen.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn te Elsene is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Hij telt 13 raadsleden, die verkozen worden door de gemeenteraad van Elsene. Zij vergaderen minstens een keer per maand.

De voorzitter wordt door de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verkozen en leidt de activiteiten van het OCMW. Hij onderwerpt de zaken die voorgelegd worden aan de Raad, het Vast bureau en de Bijzondere comités aan een eerste onderzoek. Hij roept vergaderingen bijeen, stelt de dagorde daarvan op en zit deze voor. De beslissingen die daar genomen worden, voert hij uit. Samen met de secretaris-generaal ondertekent hij alle akten en officiële correspondentie. De voorzitter voert de beslissingen van de Raad, het Vast bureau en de Bijzondere comités uit.

Het Vast bureau

Het Vast bureau (VB) staat in voor hangende zaken en doet uitspraak over overheidsopdrachten onder de grens van € 139.000 excl. btw. Het vergadert om de twee weken. Het stelt de begroting op en volgt deze op.

De voorzitter, drie raadsleden en, in voorkomend geval, het overtallige Nederlandstalige lid van de Raad vormen het bureau. (Krachtens artikel 6 §4 van de organieke wet van 8 juli 1976 en in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt, als een taalgroep geen lid heeft binnen de raad voor maatschappelijk welzijn, het eerste niet-verkozen kandidaat-gemeenteraadslid van de niet-vertegenwoordigde groep van rechtswege lid van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Naast het Vast bureau vertrouwt de Raad van het OCMW het beheer van welbepaalde materies toe aan de Bijzondere comités:

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSS)

Het comité komt wekelijks samen en beslist overde toekenning van maatschappelijke hulp en het leefloon (LL).

Bijzonder Comité voor Maatschappelijke en Beroepsinschakeling (BCMBI)

Het vergadert om de twee weken. Het bestudeert welke richting het socioprofessionele inschakelingsbeleid moet uitgaan. Het beslist ook over individuele dossiers die daarmee verband houden.

Bijzonder Comité voor Ouderen en Jongeren (BCOJ)

Eens per maand onderzoekt het comité alle vragen over het beleid voor ouderen en jongeren (DGBH, rusthuizen, Jeugdhuis, Dagcentrum, thuishulpen en sociaal vervoer).

Bijzonder Comité voor het Patrimonium (BCP)

Elke maand controleert het comité de overheidsopdrachten en werkt het deze bij. Het kent de woningen van het OCMW toe, stelt werken aan de gebouwen voor aan de Raad en beslist over de bestemming van die gebouwen. 

Bijzonder Comité voor Maatschappelijke en Culturele Participatie (BCMCP)

Het comité voert het programma uit om de deelname aan en de beleving van het sociale en culturele leven te bevorderen. Dit voor mensen die hulp krijgen van het OCMW.

Bijzonder Comité voor Burgerparticipatie (BCBP)

De Raad van het OCMW van Elsene gaat dit comité heropstarten. Het is immers al enkele jaren niet meer bijeengekomen. Het is een plaats voor informatie, reflectie en debat over alle aspecten van het armoedebestrijdingsbeleid in de gemeente.

Met zijn adviezen en voorstellen moet het comité de kwaliteit van de dienstverlening van het OCMW mee verbeteren. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de begunstigden van het OCMW, de Sociale coördinatie, verenigingen die actief zijn in de strijd tegen sociale ongelijkheid en armoede en raadsleden.

Gemeenschappelijk overlegcomité Gemeente-OCMW (op vraag van de gemeente of het OCMW)

Het Overlegcomité Gemeente-OCMW vergadert zodra dat nodig is, om beslissingen te nemen in volgende materies:

1° de begroting van het Centrum

2° de vastlegging of wijziging van het personeelskader

3° de vastlegging of wijziging van het administratief – en bezoldigingsstatuut van het personeel, voor zover zij een financiële impact kunnen hebben of afwijken van het statuut van het gemeentepersoneel

4° de aanwerving van extra personeel, behalve in noodgevallen

5° de oprichting van nieuwe diensten of instellingen en de uitbreiding van de bestaande structuren

6° de oprichting van verenigingen

7° de begrotingswijzigingen, zodra die ervoor zorgen dat de tussenkomst van de gemeente verhoogt of verlaagt, en de beslsisingen die het begrotingstekort van de ziekenhuizen verergeren.

8° het algemeen beleidsprogramma en het driejarenplan.

Bijzonder Comité Maatschappelijke en Culturele Participatie (een keer per kwartaal)

Het heeft tot opdracht:

  • het budget te beheren dat de minister van Sociale Integratie toegekend heeft. Dit om de maatschappelijke participatie en de culturele – en sportieve beleving van de begunstigden van het Centrum te bevorderen
  • aanbevelingen te doen voor de Raad voor maatschappelijk welzijn.
Bijzonder Basisoverlegcomité van de Vakbonden en Basisoverlegcomité bevoegd voor welzijn op het werk (eens per maand)

Het Bijzonder Basisoverlegcomité van de Vakbonden en het Basisoverlegcomité bevoegd voor welzijn op het werk hebben tot opdracht en onverminderd de wettelijke bepalingen:

  • advies in te winnen van de vakbondsorganisaties over overlegde materies, voorafgaand aan een beslissingname door de Raad (uurroosters, kaders en statuten);
  • dossiers te onderzoeken over de toepassing van de wetgeving inzake welzijn op het werk.
Share This