Aide à domicile

Beschermingsbeleid persoonsgegevens

Dit beschermingsbeleid voor persoonsgegevens is bestemd voor alle gebruikers van de website van het OCMW van Elsene.

Deze website bevat informatie over alle diensten. Mevrouw Sharon GECZYNSKI, communicatieverantwoordelijke van het OCMW van Elsene, staat in voor de redactionele, grafische en technische opvolging van de website.

De IT-dienst verzorgt de hosting.

De sociale dienst van het OCMW van Elsene verzamelt en behandelt uw persoonsgegevens op de website van het OCMW. Deze dienst is gevestigd in de Jean Paquotstraat 63b te 1050 Elsene.

Krachtens de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, genieten de gebruikers (hierna aangeduid met ‘U’) van wie de persoonsgegevens verzameld worden rechten betreffende de bescherming van hun persoonsgegevens.

In zijn hoedanigheid van behandelingsverantwoordelijke, verbindt de secretaris-generaal zich ertoe het respect van uw privéleven te garanderen en de verwerkte persoonsgegevens te beschermen:

Op liciete, loyale en tranpsarante wijze ten aanzien van de persoon in kwestie;

Ze worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden;

Die gepast, relevant en beperkt zijn tot datgene wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

Ze worden verwerkt om de gepaste beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen.

Afdeling 1. Definities

1. Persoonsgegevens

Artikel 4.1 van de AVG: persoonsgegevens: alle informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

2. Droits des personnes concernées

Artikel 12 van de AVG: betrokkenen hebben specifieke rechten over hun gegevens zoals het recht van toegang, rectificatie, bezwaar, beperking, wissing en overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens.

3. Regelgeving over de beveiliging van persoonsgegevens

Désigne le corpus juridique relatif à la protection des données personnelles, comprenant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que le Règlement Général sur la Protection des données (RGPD), référence en matière de protection des données personnelles, entré en application le 25 mai 2018.

Duidt het juridische corpus aan betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), referentie op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens, die van toepassing geworden is op 25 mei 2018.

4. Verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 4.7 van de AVG: een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Afdeling 2. Beleid inzake de vertrouwelijkheid en de bescherming van het privéleven

Overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens, wordt de beschreven verwerking in dit vertrouwelijkheids- en beschermingsbeleid van het privéleven ondersteund met een specifieke wettelijke basis. 

Dit beleidt biedt u meer informatie over de voorwaarden waaronder het OCMW van Elsene uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, bewaart, archiveert en schrapt. U vindt er ook informatie over de rechten waarover u beschikt voor uw gegevens.

Het OCMW van Elsene verzamelt persoonsgegevens over u indien u ervoor kiest om dergelijke gegevens aan het OCMW mee te delen.

1. Welke persoonsgegevens behandelt het OCMW van Elsene?

Cookies:

Als u op de website van het OCMW van Elsene surft, blijven er automatisch cookies achter op uw computer, gsm of tablet.

Een cookie is een tekstbestand dat achterblijft op uw computer wanneer u een website bezoekt of een advertentie raadpleegt.
Wanneer u onze website raadpleegt, blijven er cookies achter op uw computer, tablet of gsm. We gebruiken deze cookies om te meten hoe vaak de website bezocht wordt en om filmpjes, deelknoppen, links naar sociale media en interactieve content te tonen.
Hieronder vindt u meer informatie over de aard van alle cookies die achterblijven, ze aanvaarden of weieren. Die keuze is mogelijk hetzij voor de hele website en alle diensten, hetzij dienst per dienst. We gebruiken *** om de cookies te beheren.

Definitie van een cookie

Een cookie is een tekstbestand dat achterblijft op uw computer wanneer u een website bezoekt of een advertentie raadpleegt. Het laat toe om gebruikersgegevens te bewaren om de surfervaring te vergemakkelijken en bepaalde functionaliteiten toe te laten. De cookies worden beheerd door uw webbrowser.

Op de website van het OCMW van Elsene blijven twee soorten cookies achter: 

1. Interne cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website
Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. U kunt er bezwaar tegen maken en ze verwijderen via uw browserinstellingen, maar dat kan wel een negatieve impact hebben op uw gebruikerservaring.

2. Cookies van derden, om de interactiviteit van de site te verbeteren

De website van het OCMW van Elsene steunt op bepaalde diensten van websites van derden, zoals:
Filmpjes op de site (Youtube, Dailymotion, …);
Content die afkomstig is van sociale media (Facebook, Twitter…);
Content van officiële websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of partners van het verenigingsnetwerk van het OCMW van Elsene.
Die functionaliteiten gebruiken cookies van derden die rechtstreeks achtergelaten zijn door die diensten.

Tijdens uw eerste bezoek op deze website, krijgt u een banner te zien met de mededeling dat er cookies aanwezig zijn. U kunt uw keuze opgeven; ze worden dus enkel achtergelaten als u akkoord gaat.

U kunt u te allen tijde informeren en uw cookies aanvaarden of weigeren. Dat kan op de pagina Cookiebeheer onderaan elke pagina van deze website. U kunt uw voorkeur opgeven voor deze volledige site, of dienst per dienst.

Bezwaarmiddelen tegen het achterblijven van de cookies
  • Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver l’ensemble des cookies, même ceux nécessaires au fonctionnement de ce site. Cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée. Si vous souhaitez désactiver uniquement les cookies non indispensables au fonctionnement de ce site, utiliser notre outil de gestion des cookies.
    Système de journalisation : La journalisation concerne les accès des utilisateurs en incluant leur adresse IP, la date et l’heure de leur connexion, la date et l’heure de leur déconnexion ainsi que l’historique de navigation (ensemble des liens et pages consultés par l’utilisateur).
  • Le formulaire de contact : Le CPAS d’Ixelles collecte des données personnelles vous concernant lorsque vous choisissez volontairement de lui transmettre de telles données via le formulaire de contact accessible en ligne sur le site du CPAS d’Ixelles.
    Dans ce cadre, nous collectons automatiquement votre adresse IP. Cette adresse IP ainsi que les informations personnelles que vous avez choisi d’indiquer dans votre message (nom, prénom, adresse …) sont conservées dans une base de données et accessibles au personnel du CPAS d’Ixelles en charge du traitement des réponses.
  • Exercice des droits : Des données d’identification (nom, prénom, courriel aux fins de preuve de l’exercice d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition ou pour répondre à une obligation légale) peuvent être collectées afin de répondre à la demande de toute personne concernée quant à la disponibilité de ces données personnelles et à leur traitement conforme au regard de cette présente politique.

2. Quels sont les finalités et les fondements justifiant la collecte de vos données personnelles ?

Cookies (toelating)

Faciliter la navigation des utilisateurs en conservant leurs données ainsi que vous pour proposer des vidéos, des boutons de partage, des remontées de contenus de plateformes sociales et des contenus animés et interactifs.

Système de journalisation (legitiem belang)

Permettre d’identifier un accès frauduleux ou une utilisation abusive de données personnelles, ou de déterminer l’origine d’un incident, nous enregistrons certaines des actions effectuées sur les systèmes informatiques. Pour ce faire, le site du CPAS d’Ixelles dispose d’un dispositif de gestion des traces et des incidents. Celui-ci enregistre les évènements pertinents et garantit que ces enregistrements ne peuvent être altérés.

Formulaire de contact (toelating)

Permettre à tout utilisateur de contacter le CPAS d’Ixelles concernant une question particulière pouvant l’intéresser.

Exercice des droits (wettelijke verplichting)

Répondre à la demande de toute personne concernée quant à la disponibilité de ces données personnelles, à leur traitement conforme au regard de cette présente politique.

3. Qui sont les utilisateurs des données personnelles traitées par le CPAS d’Ixelles ?

Le seul et unique utilisateur des données personnelles que vous pouvez être amené à transmettre, est le Responsable de Traitement, Monsieur Pierre JANKOWSKI.

4. Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre par le CPAS d’Ixelles ?

Le CPAS d’Ixelles s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité de vos données, en application de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du Règlement européen sur la protection des données (RGPD).
A ce titre, le CPAS d’Ixelles prend toutes les mesures sécuritaires nécessaires, au regard de la nature de vos données et des risques présentés par ce traitement, pour préserver la confidentialité et l’intégrité des données. Cela consiste notamment à empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédure d’habilitation des accès du personnel compétent, accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, …)

5. Quelles sont les durées de conservation de vos données personnelles ?

Cookies Zie de afdeling over cookies hierboven
Contactformulier Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.
Uitoefening van rechten Deze gegevens worden 3 jaar bewaard.

Section 3. Droits des personnes concernées

1. Quels sont les droits dont vous disposez ?

La règlementation sur la protection des données personnelles reconnait aux personnes dont les données sont collectées la possibilité d’exercer certains droits :
Un droit d’accès : Vous disposez du droit d’obtenir la confirmation que vos données à caractère personnel sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, d’obtenir l’accès aux dites données ainsi qu’à un certain nombre d’informations complémentaires.
Un droit à la rectification : Vous pouvez demander à ce que les données vous concernant soient modifiées ou complétées si celles-ci sont inexactes.
Un droit à la suppression : Vous pouvez obtenir du Ministère, pour certains motifs, que celui-ci supprime les données personnelles qui vous concernent.
Un droit d’opposition : Vous pouvez-vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à une situation particulière, au traitement de vos données personnelles fondé sur l’intérêt public ou légitime du CPAS d’Ixelles.
Un droit à la portabilité : Vous pouvez récupérer les données que vous avez fournies au CPAS d’Ixelles, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine.
Pour de plus amples informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site suivant .

2. Comment exercer vos droits ?

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO).
Par courrier : Monsieur Pierre JANKOWSKI, DPO, chaussée de Boondael, 92 à 1050 Ixelles
Par mail : pierre.jankowski@cpasixelles.brussels
Si vous pensez que vos données à caractère personnel ont été traitées de manière contraire à la réglementation relative à la protection des données, vous pouvez introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données
Sur le site :
Par mail à l’adresse : contact@apd-gba.be
Par voie postale à l’adresse suivante : Autorité de protection des données, Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles.
L’Autorité de protection des données vous donne également la possibilité d’introduire une demande de médiation ou une demande d’information.

Share This